Vytyčení staveb před započením stavby

  1. Před zahájením stavby, přístavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry.{zákon č. 200/1994 Sb.- zákon o zeměměřictví }
  2. Vytyčování se provádí podle vytyčovacích výkresů v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením.
  3. Výstupem je schéma vytyčených bodů a vytyčovací protokol, který Vám slouží jako doklad o vytyčení stavby pro stavební úřad.

NABÍZÍME

Vytyčení vlastnických hranic pozemků

 
Geometrické plány

Vytyčení staveb před započením stavby

 

Zaměření budov a staveb pro účely úvěrů a kolaudace

 

Výškopisné a polohopisné zaměření

 

Pasporty staveb

 

Smlouvy do katastru nemovitostí

Zaměření podlahových ploch pro určení nájemného, Prohlášení vlastníka