Geometrické plány

Geometrický plán je neoddělitelná součást všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis nebo vklad do katastru nemovitostí. Např. při rozdělení stávajícího pozemku, při dokončení budovy, věcná břemena a další.

Druhy geometrických plánů

  • rozdělení pozemku
  • změna hranice pozemku
  • vyznačení budovy (nebo rozestavěné budovy) nebo změny jejího vnějšího obvodu v katastru nemovitostí 
  • doplnění katastru nemovitostí o pozemek dosud vedený ve zjednodušené evidenci
  • vymezení rozsahu věcného břemena, pokud se týká části pozemku
  • průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků – vyhotovuje se, pokud má být jako součást listiny předložen k zápisu pro provedení změny geometrického a polohového určení nemovitostí

NABÍZÍME

Vytyčení vlastnických hranic pozemků

 
Geometrické plány

Vytyčení staveb před započením stavby

 

Zaměření budov a staveb pro účely úvěrů a kolaudace

 

Výškopisné a polohopisné zaměření

 

Pasporty staveb

 

Smlouvy do katastru nemovitostí

Zaměření podlahových ploch pro určení nájemného, Prohlášení vlastníka